Bhumi Shaurya
28-02-23 | 07:00 PM | Stein Auditorium

“Bhumi Shaurya" वीर गाथा. Chhau performance by Yagna Performing Arts Group, led by Kuleshwar Kumar Thakur.