Saare Jahan Se Achha 2022
18-08-22 | 07:00 PM | Stein Auditorium

Saare Jahan Se Achha 2022. Solo presentations to celebrate India’s Independence. Shashadhar Acharya ( Saraikela Chhau); Gopika Verma ( Mohiniyattam); Disciples of Guru Ranjana Gauhar ( Odissi); Santosh Nair (Contemporary dance); Rashmi Viadyalingam ( Kuchipudi); Gauri Diwakar ( KathaK).Collab. Utsav -Ranjana’s Odissi Dance Academy.